วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

คำอธิบายรายวิขา

แนวคิด ลักษณะทัวไปของผลิตภัณฑ์สื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสม ความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับสื่อประสมการบันทึกเสียง การประมวลผลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว การนำอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆมาใช้ในการพัฒนาระบบงานสื่อประสม การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนองานในรูปแบบสื่อประสม